BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ CỦA FOSO

FOSO giúp việc vận hành, theo dõi và quản trị toàn bộ hoạt động của các bộ phận như: sản xuất, kho vận, bán hàng, kế toán, nhân sự… trở nên dễ dàng trên một nền tảng duy nhất trên tất cả giao diện web, app mobile…

Đăng ký ngay!

Cơ bản

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ 

 • 1 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • 1 buổi đào tạo từ Foso
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới

1tr2 / tháng

Mua ngay

Nâng cao

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa

 • 3 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • 2 buổi đào tạo từ Foso
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới

1tr5 / tháng

Mua ngay

Chuyên nghiệp

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn

 • Không giới hạn chi nhánh
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn buổi đào tạo
 • Không giới hạn kho
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới
 • Mobile App theo dõi lệnh sản xuất

Liên hệ

Nhận báo giá ngay

Foso trợ lý doanh nghiệp

Hỗ trợ chuyển đổi số

Đăng ký ngay
Bảng giá Icon foso

Tính năng gói sản xuất

Gói cơ bản

Danh mục khách hàng
 • Danh sách quản lý khách hàng
  (Mã khách hàng, tên khách hàng, MST, địa chỉ, SDT, Email, SĐT, Thông tin công ty, địa chỉ giao hàng , thông tin xuất hoá đơn, địa chỉ nguời liên hệ)
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách khách hàng từ excel
Danh mục nhà cung cấp
 • Danh sách quản lý nhà cung cấp
  (Mã, tên nhà cung cấp, MST, địa chỉ, SĐT,… )
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách nhà cung cấp từ excel
Quản lý người dùng - phân quyền
 • Danh sách quản lý thông tin người dùng (họ tên, mã nhân viên, email, số điện thoại,…)
 • Quản lý danh sách phòng ban
 • Quản lý thông tin chức vụ
 • Thiết lập phân quyền người dùng
Danh mục nguyên vật liệu
 • Quản lý nhóm Nguyên Vật Liệu (Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách Nguyên Vật Liệu (Mã NVL, tên NVL, tên nhóm, ĐVT, quy cách, giá nhập, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Import danh sách nguyên vật liệu từ excel
Danh mục thành phẩm - định mức BOM
 • Quản lý nhóm Thành phẩm ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách TP ( Mã, tên, tên nhóm, loại, ĐVT, quy cách, giá nhập, giá bán, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu cho Bán thành phẩm , thành phẩm theo nhiều phiên bản setup
 • Import danh sách thành phẩm từ excel
Danh sách công cụ - vật tư
 • Quản lý nhóm công cụ – vật tư ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý danh sách Công cụ- vật tư ( Mã, Tên, Nhóm, loại, ĐVT, Giá nhập, Xuất xứ, Số lượng, Kích thướt, Ghi chú)
 • Import danh sách Công cụ -vật tư từ excel
Danh sách kho
 • Danh sách nhóm kho (VD: Kho NVL, Kho TP, Kho phế liệu….)
 • Danh sách kho ( VD : Kho Bình Dương, Kho Long An, Kho Bình Dương…v.v.) mỗi danh sách kho sẽ gắn với 1 nhóm kho
 • Chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
 • Quản lý chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
Nhập kho

Nhập mua mới

 • Danh sách phiếu nhập mua mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái (chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu nhập mua => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Hàng trả lại

 • Danh sách phiếu trả hàng ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu trả hàng => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Nhập kho khác 

 • Danh sách các phiếu nhập kho ( NVL thừa sau khi sản xuất,..)
 • Duyệt phiếu nhập kho khác => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng
 • In phiếu nhập kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Xuất kho

Xuất kho sản xuất

 • Danh sách phiếu xuất kho sản xuất (Ngày, Mã phiếu, Chi tiết thiết bị/NVL, Số lượng ,Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt,.. )
 • Duyệt phiếu xuất kho sản xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho sản xuất theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp

Xuất giao hàng cho khách

 • Danh sách phiếu xuất mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm

Xuất kho khác

 • Danh sách các phiếu xuất khác ( xuất cho, biếu, tặng,…)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Chuyển kho
 • Danh sách phiếu chuyển kho ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết thiết bị, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho chuyển,Kho nhận, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu chuyển kho => Tài khoản chuyển kho sẽ nhận thông báo phiếu chuyển kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu chuyển
Kiểm kê
 • Danh sách kiểm kê ( Mã, kho hàng, loại hàng, mặt hàng cần kiểm kê, vị trí kho, đơn vị tính, số lượng, số lượng thực, phần chênh lệch, cách xử lý)
 • Duyệt phiếu kiểm kê => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu kiểm kê và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu kiểm kê
Quản lý mua hàng

Đơn hàng đặt mua

 • Số đơn hàng, Người lập, Ngày lập.
 • Kế thừa từ đề xuất mua hàng hoặc tạo đơn hàng độc lập
 • Thông tin nhà cung cấp.
 • Điều khoản vận chuyển (Phương tiện vận chuyển, Địa điểm giao hàng…) .
 • Thông tin mặt hàng (Vật tư, Đơn vị tính, Số lượng, Mã tiền tệ, Tỷ giá, Đơn giá, Thành tiền).
 • Ngày dự kiến giao hàng: Thông tin để theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.

Phiếu chi phí mua hàng

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin đơn vị vận chuyển (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Thông tin mặt hàng: Chức năng kế thừa từ Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu để nhập liệu nhanh.
 • Chi phí mua hàng: Chức năng phân bổ tổng chi phí mua hàng theo giá trị/ số lượng.
 • Thông tin hóa đơn Thuế VAT.

Phiếu chi / báo nợ ( Ủy nhiệm chi)

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin nhà cung cấp (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Mã tiền tệ, Tỷ giá, Giá trị thanh toán: Chức năng thanh toán cho 01 hoặc nhiều Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu.
 • Thông tin thanh toán (Tên ngân hàng, Số tài khoản)
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng mua
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy)”
Quản lý bán hàng

Hỏi giá → Báo giá → Hợp đồng/PO → SO → Xuất kho → Giao hàng

Thể hiện quy trình từ đặt hàng đến giao hàng trên cùng 1 danh sách

Đơn đặt hàng, hợp đồng bán

 • Bao gồm các thông tin tương tự phân hệ chức năng Mua hàng.
 • Đối với hợp đồng bán, phần mềm theo dõi điều khoản thanh toán cũng như hạn thanh toán theo từng loại kênh bán hàng, nhóm đối tượng khách hang, khách hàng.
 • Có chức năng hoàn thành đơn hàng khi hoàn thành các bước quy trình.
 • Những người liên quan đến chức năng nào mới được duyệt.
 • Chức năng hạn mức công nợ ( 30 ngày trong phần cài đặt), nhưng ưu tiên hạn mức công nợ được gán trên từng khách hàng. Khi đơn hàng đến hạn mức sẽ thông báo trên phần mềm.

Hóa đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất kho)

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu nhập mua.
 • Chức năng kế thừa thông tin mặt hàng từ Đơn đặt hàng bán để nhập liệu nhanh.
 • Khi lập hóa đơn, Kế toán liên kết dữ liệu phiếu tạm ứng và tự xác định giá trị tạm ứng cho hóa đơn đó .
 • Xuất hóa đơn trên nhiều đơn hàng,và đơn hàng thể hiện số hóa đơn đã xuất.
 • Xuất dữ liệu ra file excel khi cần thiết.

Phiếu thu/ Báo có

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu chi/ báo nợ ngân hàng.
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
 • Hóa đơn VAT: từ SO, tạo và in hóa đơn VAT
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng bán, Hợp đồng bán.
  – Chức năng in hóa đơn trực tiếp từ chương trình.
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy).”

Phiếu giao hàng

 • Tạo phiếu giao hàng từ danh sách đơn hàng kế thừa sang
 • Có thể tạo nhiều phiếu giao hàng cùng 1 đơn hàng. ( Chưa giao, đang giao, đã giao).
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
Công nợ bán
 • Tạo phiếu công nợ khách hàng từ đơn hàng ( Số phiếu, ngày, số tiền, trạng thái thanh toán)
 • Theo dõi công nợ theo từng khách hàng, Nhắc công nợ quá hạn
 • Chức năng tạo thanh toán và xuất in phiếu thu trên phần mềm
 • Theo dõi báo cáo công nợ tổng hợp và công nợ từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ báo cáo theo ngày và theo nhiều tiêu chí khác
Danh sách đơn hàng sản xuất
 • Danh sách đơn hàng ( Ngày, Mã phiếu, Khách hàng, Số lượng, Tổng tiền,
 • Trạng thái ( chưa xuất, xuất một phần, xuất đủ)
 • Quản lý tiến độ trên từng đơn hàng sx
 • Duyệt đơn hàng => Thông báo cho quản lý để duyệt
 • Tạo phiếu lệnh sản xuất kế thừa từ đơn hàng đã tạo
 • Ghi nhận công nợ cho khách hàng trên mỗi đơn hàng
Sản xuất

Kế hoạch sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất ( Số kế hoạch, ngày, chu kỳ kế hoạch, dựa vào số lượng tối thiểu, đơn hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh, ghi chú,..)
 • Hoạch định năng lực sản xuất ( Số kế hoạch sản xuất, ngày, tìm kế hoạch sản xuất để hoạch định năng lực, ghi chú,..)

Lệnh sản xuất tổng

 • Danh sách các lệnh sản xuất tổng ( Số lệnh sản xuất, ngày, nơi sản xuất, kế hoạch sản xuất, thông tin sản phẩm, hình ảnh, tên thành phẩm, số lượng, ghi chú…)
 • Quản lý trạng thái ( Chưa sản xuất, đang sản xuất, QC, nhập thành phẩm, trễ tiến độ, hoàn thành)

Lệnh sản xuất chi tiết

 • Danh sách các lệnh sản xuất chi tiết kế thừa từ lệnh sản xuất tổng ( thông tin lệnh sản xuất, lịch sử nhập kho, tình hình xuất nguyên vật liệu, đề nghị xuất vật tư, xuất kho sản xuất,..)
 • Quản lý trạng thái (Đang sản xuất, nhập kho TP, trễ tiến độ, hoàn thành)

Đề nghị xuất vật tư

 • Danh sách phiếu đề nghị xuất vật tư ( Số phiếu đề nghị, ngày, tên phiếu xuất, số lệnh sản xuất chi tiết,thông tin mặt hàng: mã nguyên vật liệu, tên nguyên vật liệu, đơn vị, số lượng xuất, giá trị quy đổi, số lượng quy đổi,…)
Gia công
 • Tạo phiếu gia công mới ( số phiếu gia công, nhà cung cấp, tên phiếu xuất gia công, số đơn hàng kho hàng, nhân viên phụ trách, ghi chú, thông tin hàng xuất gia công,…)
 • Quản lý kho gia công
 • Nhập gia công
QC
 • Danh mục lỗi
 • Chi tiết lỗi
 • Hình thức kiểm tra
 • Nguyên nhân gây lỗi
 • Danh mục kết quả
 • Kiểm tra chất lượng
Báo cáo

Báo cáo bán hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Tổng hợp mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Sổ chi tiết mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng ( Lọc theo mặt hàng, Nhà cung cấp, giai đoạn)

Báo cáo công nợ trả

 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)

Báo cáo công nợ phải thu

 • Tổng công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Tổng công nợ phải thu theo nhân viên ( Lọc theo nhân viên, theo giai đoạn)
 • Đối chiếu công nợ ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)

Báo cáo kho

 • Thẻ kho ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo nhập – xuất – tồn tổng hợp/ chi tiết ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết nhập hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết xuất hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết chuyển kho ( Lọc theo kho hàng đi, kho hàng nhận, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết điều chỉnh ( Lọc theo kho điều chỉnh, kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)

Báo cáo tồn quỹ

 • Nhật ký thu ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký thu chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Tổng hợp tồn quỹ ( Lọc theo giai đoạn)
 • Sổ quỹ tiền mặt ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản )
 • Sổ quỹ ngân hàng ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản)

Báo cáo Sản Xuất

 • Báo cáo định mức NVL ( Lọc theo thành phẩm, phiên bản)
 • Báo cáo nguyên liệu sử dụng
 • Báo cáo sản xuất chi tiết ( Lọc theo số nhập kho, thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tình hình thực hiện lệnh sản xuất ( Lọc theo giai đoạn)
 • Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo sử dụng NVL theo lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, giai đoạn)
 • Báo cáo sản xuất tổng hợp ( Lọc theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tiến độ sản xuất theo đơn hàng ( Lọc theo khách hàng, đơn hàng bán, thành phẩm, giai đoạn)

Báo cáo lợi nhuận

Gói nâng cao

Danh mục khách hàng
 • Danh sách quản lý khách hàng
  (Mã khách hàng, tên khách hàng, MST, địa chỉ, SDT, Email, SĐT, Thông tin công ty, địa chỉ giao hàng , thông tin xuất hoá đơn, địa chỉ nguời liên hệ)
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách khách hàng từ excel
Danh mục nhà cung cấp
 • Danh sách quản lý nhà cung cấp
  (Mã, tên nhà cung cấp, MST, địa chỉ, SĐT,… )
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách nhà cung cấp từ excel
Quản lý người dùng - phân quyền
 • Danh sách quản lý thông tin người dùng (họ tên, mã nhân viên, email, số điện thoại,…)
 • Quản lý danh sách phòng ban
 • Quản lý thông tin chức vụ
 • Thiết lập phân quyền người dùng
Danh mục nguyên vật liệu
 • Quản lý nhóm Nguyên Vật Liệu (Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách Nguyên Vật Liệu (Mã NVL, tên NVL, tên nhóm, ĐVT, quy cách, giá nhập, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Import danh sách nguyên vật liệu từ excel
Danh mục thành phẩm - định mức BOM
 • Quản lý nhóm Thành phẩm ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách TP ( Mã, tên, tên nhóm, loại, ĐVT, quy cách, giá nhập, giá bán, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu cho Bán thành phẩm , thành phẩm theo nhiều phiên bản setup
 • Import danh sách thành phẩm từ excel
Danh sách công cụ - vật tư
 • Quản lý nhóm công cụ – vật tư ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý danh sách Công cụ- vật tư ( Mã, Tên, Nhóm, loại, ĐVT, Giá nhập, Xuất xứ, Số lượng, Kích thướt, Ghi chú)
 • Import danh sách Công cụ -vật tư từ excel
Danh sách kho
 • Danh sách nhóm kho (VD: Kho NVL, Kho TP, Kho phế liệu….)
 • Danh sách kho ( VD : Kho Bình Dương, Kho Long An, Kho Bình Dương…v.v.) mỗi danh sách kho sẽ gắn với 1 nhóm kho
 • Chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
 • Quản lý chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
Nhập kho

Nhập mua mới

 • Danh sách phiếu nhập mua mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái (chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu nhập mua => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Hàng trả lại

 • Danh sách phiếu trả hàng ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu trả hàng => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Nhập kho khác 

 • Danh sách các phiếu nhập kho ( NVL thừa sau khi sản xuất,..)
 • Duyệt phiếu nhập kho khác => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng
 • In phiếu nhập kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Xuất kho

Xuất kho sản xuất

 • Danh sách phiếu xuất kho sản xuất (Ngày, Mã phiếu, Chi tiết thiết bị/NVL, Số lượng ,Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt,.. )
 • Duyệt phiếu xuất kho sản xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho sản xuất theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp

Xuất giao hàng cho khách

 • Danh sách phiếu xuất mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm

Xuất kho khác

 • Danh sách các phiếu xuất khác ( xuất cho, biếu, tặng,…)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Chuyển kho
 • Danh sách phiếu chuyển kho ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết thiết bị, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho chuyển,Kho nhận, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu chuyển kho => Tài khoản chuyển kho sẽ nhận thông báo phiếu chuyển kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu chuyển
Kiểm kê
 • Danh sách kiểm kê ( Mã, kho hàng, loại hàng, mặt hàng cần kiểm kê, vị trí kho, đơn vị tính, số lượng, số lượng thực, phần chênh lệch, cách xử lý)
 • Duyệt phiếu kiểm kê => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu kiểm kê và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu kiểm kê
Quản lý mua hàng

Đơn hàng đặt mua

 • Số đơn hàng, Người lập, Ngày lập.
 • Kế thừa từ đề xuất mua hàng hoặc tạo đơn hàng độc lập
 • Thông tin nhà cung cấp.
 • Điều khoản vận chuyển (Phương tiện vận chuyển, Địa điểm giao hàng…) .
 • Thông tin mặt hàng (Vật tư, Đơn vị tính, Số lượng, Mã tiền tệ, Tỷ giá, Đơn giá, Thành tiền).
 • Ngày dự kiến giao hàng: Thông tin để theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.

Phiếu chi phí mua hàng

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin đơn vị vận chuyển (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Thông tin mặt hàng: Chức năng kế thừa từ Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu để nhập liệu nhanh.
 • Chi phí mua hàng: Chức năng phân bổ tổng chi phí mua hàng theo giá trị/ số lượng.
 • Thông tin hóa đơn Thuế VAT.

Phiếu chi / báo nợ ( Ủy nhiệm chi)

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin nhà cung cấp (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Mã tiền tệ, Tỷ giá, Giá trị thanh toán: Chức năng thanh toán cho 01 hoặc nhiều Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu.
 • Thông tin thanh toán (Tên ngân hàng, Số tài khoản)
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng mua
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy)”
Quản lý bán hàng

Hỏi giá → Báo giá → Hợp đồng/PO → SO → Xuất kho → Giao hàng

Thể hiện quy trình từ đặt hàng đến giao hàng trên cùng 1 danh sách

Đơn đặt hàng, hợp đồng bán

 • Bao gồm các thông tin tương tự phân hệ chức năng Mua hàng.
 • Đối với hợp đồng bán, phần mềm theo dõi điều khoản thanh toán cũng như hạn thanh toán theo từng loại kênh bán hàng, nhóm đối tượng khách hang, khách hàng.
 • Có chức năng hoàn thành đơn hàng khi hoàn thành các bước quy trình.
 • Những người liên quan đến chức năng nào mới được duyệt.
 • Chức năng hạn mức công nợ ( 30 ngày trong phần cài đặt), nhưng ưu tiên hạn mức công nợ được gán trên từng khách hàng. Khi đơn hàng đến hạn mức sẽ thông báo trên phần mềm.

Hóa đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất kho)

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu nhập mua.
 • Chức năng kế thừa thông tin mặt hàng từ Đơn đặt hàng bán để nhập liệu nhanh.
 • Khi lập hóa đơn, Kế toán liên kết dữ liệu phiếu tạm ứng và tự xác định giá trị tạm ứng cho hóa đơn đó .
 • Xuất hóa đơn trên nhiều đơn hàng,và đơn hàng thể hiện số hóa đơn đã xuất.
 • Xuất dữ liệu ra file excel khi cần thiết.

Phiếu thu/ Báo có

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu chi/ báo nợ ngân hàng.
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
 • Hóa đơn VAT: từ SO, tạo và in hóa đơn VAT
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng bán, Hợp đồng bán.
  – Chức năng in hóa đơn trực tiếp từ chương trình.
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy).”

Phiếu giao hàng

 • Tạo phiếu giao hàng từ danh sách đơn hàng kế thừa sang
 • Có thể tạo nhiều phiếu giao hàng cùng 1 đơn hàng. ( Chưa giao, đang giao, đã giao).
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
Công nợ bán
 • Tạo phiếu công nợ khách hàng từ đơn hàng ( Số phiếu, ngày, số tiền, trạng thái thanh toán)
 • Theo dõi công nợ theo từng khách hàng, Nhắc công nợ quá hạn
 • Chức năng tạo thanh toán và xuất in phiếu thu trên phần mềm
 • Theo dõi báo cáo công nợ tổng hợp và công nợ từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ báo cáo theo ngày và theo nhiều tiêu chí khác
Danh sách đơn hàng sản xuất
 • Danh sách đơn hàng ( Ngày, Mã phiếu, Khách hàng, Số lượng, Tổng tiền,
 • Trạng thái ( chưa xuất, xuất một phần, xuất đủ)
 • Quản lý tiến độ trên từng đơn hàng sx
 • Duyệt đơn hàng => Thông báo cho quản lý để duyệt
 • Tạo phiếu lệnh sản xuất kế thừa từ đơn hàng đã tạo
 • Ghi nhận công nợ cho khách hàng trên mỗi đơn hàng
Sản xuất

Kế hoạch sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất ( Số kế hoạch, ngày, chu kỳ kế hoạch, dựa vào số lượng tối thiểu, đơn hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh, ghi chú,..)
 • Hoạch định năng lực sản xuất ( Số kế hoạch sản xuất, ngày, tìm kế hoạch sản xuất để hoạch định năng lực, ghi chú,..)

Lệnh sản xuất tổng

 • Danh sách các lệnh sản xuất tổng ( Số lệnh sản xuất, ngày, nơi sản xuất, kế hoạch sản xuất, thông tin sản phẩm, hình ảnh, tên thành phẩm, số lượng, ghi chú…)
 • Quản lý trạng thái ( Chưa sản xuất, đang sản xuất, QC, nhập thành phẩm, trễ tiến độ, hoàn thành)

Lệnh sản xuất chi tiết

 • Danh sách các lệnh sản xuất chi tiết kế thừa từ lệnh sản xuất tổng ( thông tin lệnh sản xuất, lịch sử nhập kho, tình hình xuất nguyên vật liệu, đề nghị xuất vật tư, xuất kho sản xuất,..)
 • Quản lý trạng thái (Đang sản xuất, nhập kho TP, trễ tiến độ, hoàn thành)

Đề nghị xuất vật tư

 • Danh sách phiếu đề nghị xuất vật tư ( Số phiếu đề nghị, ngày, tên phiếu xuất, số lệnh sản xuất chi tiết,thông tin mặt hàng: mã nguyên vật liệu, tên nguyên vật liệu, đơn vị, số lượng xuất, giá trị quy đổi, số lượng quy đổi,…)
Gia công
 • Tạo phiếu gia công mới ( số phiếu gia công, nhà cung cấp, tên phiếu xuất gia công, số đơn hàng kho hàng, nhân viên phụ trách, ghi chú, thông tin hàng xuất gia công,…)
 • Quản lý kho gia công
 • Nhập gia công
QC
 • Danh mục lỗi
 • Chi tiết lỗi
 • Hình thức kiểm tra
 • Nguyên nhân gây lỗi
 • Danh mục kết quả
 • Kiểm tra chất lượng
Báo cáo

Báo cáo bán hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Tổng hợp mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Sổ chi tiết mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng ( Lọc theo mặt hàng, Nhà cung cấp, giai đoạn)

Báo cáo công nợ trả

 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)

Báo cáo công nợ phải thu

 • Tổng công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Tổng công nợ phải thu theo nhân viên ( Lọc theo nhân viên, theo giai đoạn)
 • Đối chiếu công nợ ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)

Báo cáo kho

 • Thẻ kho ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo nhập – xuất – tồn tổng hợp/ chi tiết ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết nhập hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết xuất hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết chuyển kho ( Lọc theo kho hàng đi, kho hàng nhận, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết điều chỉnh ( Lọc theo kho điều chỉnh, kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)

Báo cáo tồn quỹ

 • Nhật ký thu ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký thu chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Tổng hợp tồn quỹ ( Lọc theo giai đoạn)
 • Sổ quỹ tiền mặt ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản )
 • Sổ quỹ ngân hàng ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản)

Báo cáo Sản Xuất

 • Báo cáo định mức NVL ( Lọc theo thành phẩm, phiên bản)
 • Báo cáo nguyên liệu sử dụng
 • Báo cáo sản xuất chi tiết ( Lọc theo số nhập kho, thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tình hình thực hiện lệnh sản xuất ( Lọc theo giai đoạn)
 • Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo sử dụng NVL theo lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, giai đoạn)
 • Báo cáo sản xuất tổng hợp ( Lọc theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tiến độ sản xuất theo đơn hàng ( Lọc theo khách hàng, đơn hàng bán, thành phẩm, giai đoạn)

Báo cáo lợi nhuận

Gói chuyên nghiệp

Danh mục khách hàng
 • Danh sách quản lý khách hàng
  (Mã khách hàng, tên khách hàng, MST, địa chỉ, SDT, Email, SĐT, Thông tin công ty, địa chỉ giao hàng , thông tin xuất hoá đơn, địa chỉ nguời liên hệ)
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách khách hàng từ excel
Danh mục nhà cung cấp
 • Danh sách quản lý nhà cung cấp
  (Mã, tên nhà cung cấp, MST, địa chỉ, SĐT,… )
 • Quản lý lịch sử giao dịch, lịch sử thanh toán, lịch sử công nợ
 • Import danh sách nhà cung cấp từ excel
Quản lý người dùng - phân quyền
 • Danh sách quản lý thông tin người dùng (họ tên, mã nhân viên, email, số điện thoại,…)
 • Quản lý danh sách phòng ban
 • Quản lý thông tin chức vụ
 • Thiết lập phân quyền người dùng
Danh mục nguyên vật liệu
 • Quản lý nhóm Nguyên Vật Liệu (Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách Nguyên Vật Liệu (Mã NVL, tên NVL, tên nhóm, ĐVT, quy cách, giá nhập, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Import danh sách nguyên vật liệu từ excel
Danh mục thành phẩm - định mức BOM
 • Quản lý nhóm Thành phẩm ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý Danh sách TP ( Mã, tên, tên nhóm, loại, ĐVT, quy cách, giá nhập, giá bán, đơn giá, quy đổi, xuất xứ, HSD, ghi chú,..)
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu cho Bán thành phẩm , thành phẩm theo nhiều phiên bản setup
 • Import danh sách thành phẩm từ excel
Danh sách công cụ - vật tư
 • Quản lý nhóm công cụ – vật tư ( Mã nhóm, tên nhóm, ghi chú)
 • Quản lý danh sách Công cụ- vật tư ( Mã, Tên, Nhóm, loại, ĐVT, Giá nhập, Xuất xứ, Số lượng, Kích thướt, Ghi chú)
 • Import danh sách Công cụ -vật tư từ excel
Danh sách kho
 • Danh sách nhóm kho (VD: Kho NVL, Kho TP, Kho phế liệu….)
 • Danh sách kho ( VD : Kho Bình Dương, Kho Long An, Kho Bình Dương…v.v.) mỗi danh sách kho sẽ gắn với 1 nhóm kho
 • Chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
 • Quản lý chi tiết kho thể hiện các thiết bị đã nhập kho và số lượng tồn, giá trị tồn kho
Nhập kho

Nhập mua mới

 • Danh sách phiếu nhập mua mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái (chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu nhập mua => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Hàng trả lại

 • Danh sách phiếu trả hàng ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho nhập, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu trả hàng => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập mua và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng

Nhập kho khác 

 • Danh sách các phiếu nhập kho ( NVL thừa sau khi sản xuất,..)
 • Duyệt phiếu nhập kho khác => Tài khoản thủ kho sẽ nhận thông báo phiếu nhập kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu tăng
 • In phiếu nhập kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Xuất kho

Xuất kho sản xuất

 • Danh sách phiếu xuất kho sản xuất (Ngày, Mã phiếu, Chi tiết thiết bị/NVL, Số lượng ,Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt,.. )
 • Duyệt phiếu xuất kho sản xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho sản xuất theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp

Xuất giao hàng cho khách

 • Danh sách phiếu xuất mới ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho xuất, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm

Xuất kho khác

 • Danh sách các phiếu xuất khác ( xuất cho, biếu, tặng,…)
 • Duyệt phiếu xuất => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu xuất và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu giảm
 • In phiếu xuất kho khác theo mẫu của doanh nghiệp cung cấp
Chuyển kho
 • Danh sách phiếu chuyển kho ( Ngày, Mã phiếu, NCC, Chi tiết thiết bị, Số lượng, Tổng tiền, Trạng thái ( chưa nhận, đã nhận),Kho chuyển,Kho nhận, người tạo, Thủ kho duyệt, trạng thái thanh toán)
 • Duyệt phiếu chuyển kho => Tài khoản chuyển kho sẽ nhận thông báo phiếu chuyển kho và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu chuyển
Kiểm kê
 • Danh sách kiểm kê ( Mã, kho hàng, loại hàng, mặt hàng cần kiểm kê, vị trí kho, đơn vị tính, số lượng, số lượng thực, phần chênh lệch, cách xử lý)
 • Duyệt phiếu kiểm kê => Tài khoản xuất kho sẽ nhận thông báo phiếu kiểm kê và có chức năng duyệt => khi thủ kho duyệt thì kho mới bắt đầu kiểm kê
Quản lý mua hàng

Đơn hàng đặt mua

 • Số đơn hàng, Người lập, Ngày lập.
 • Kế thừa từ đề xuất mua hàng hoặc tạo đơn hàng độc lập
 • Thông tin nhà cung cấp.
 • Điều khoản vận chuyển (Phương tiện vận chuyển, Địa điểm giao hàng…) .
 • Thông tin mặt hàng (Vật tư, Đơn vị tính, Số lượng, Mã tiền tệ, Tỷ giá, Đơn giá, Thành tiền).
 • Ngày dự kiến giao hàng: Thông tin để theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.

Phiếu chi phí mua hàng

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin đơn vị vận chuyển (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Thông tin mặt hàng: Chức năng kế thừa từ Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu để nhập liệu nhanh.
 • Chi phí mua hàng: Chức năng phân bổ tổng chi phí mua hàng theo giá trị/ số lượng.
 • Thông tin hóa đơn Thuế VAT.

Phiếu chi / báo nợ ( Ủy nhiệm chi)

 • Số phiếu, Ngày lập, Người lập.
 • Thông tin nhà cung cấp (Tên, Địa chỉ, Đối tác).
 • Mã tiền tệ, Tỷ giá, Giá trị thanh toán: Chức năng thanh toán cho 01 hoặc nhiều Phiếu nhập mua/ Phiếu nhập khẩu.
 • Thông tin thanh toán (Tên ngân hàng, Số tài khoản)
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng mua
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy)”
Quản lý bán hàng

Hỏi giá → Báo giá → Hợp đồng/PO → SO → Xuất kho → Giao hàng

Thể hiện quy trình từ đặt hàng đến giao hàng trên cùng 1 danh sách

Đơn đặt hàng, hợp đồng bán

 • Bao gồm các thông tin tương tự phân hệ chức năng Mua hàng.
 • Đối với hợp đồng bán, phần mềm theo dõi điều khoản thanh toán cũng như hạn thanh toán theo từng loại kênh bán hàng, nhóm đối tượng khách hang, khách hàng.
 • Có chức năng hoàn thành đơn hàng khi hoàn thành các bước quy trình.
 • Những người liên quan đến chức năng nào mới được duyệt.
 • Chức năng hạn mức công nợ ( 30 ngày trong phần cài đặt), nhưng ưu tiên hạn mức công nợ được gán trên từng khách hàng. Khi đơn hàng đến hạn mức sẽ thông báo trên phần mềm.

Hóa đơn bán hàng (kiêm phiếu xuất kho)

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu nhập mua.
 • Chức năng kế thừa thông tin mặt hàng từ Đơn đặt hàng bán để nhập liệu nhanh.
 • Khi lập hóa đơn, Kế toán liên kết dữ liệu phiếu tạm ứng và tự xác định giá trị tạm ứng cho hóa đơn đó .
 • Xuất hóa đơn trên nhiều đơn hàng,và đơn hàng thể hiện số hóa đơn đã xuất.
 • Xuất dữ liệu ra file excel khi cần thiết.

Phiếu thu/ Báo có

 • Bao gồm các thông tin tương tự Phiếu chi/ báo nợ ngân hàng.
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
 • Hóa đơn VAT: từ SO, tạo và in hóa đơn VAT
 • “Ghi chú :
  – Chức năng in Đơn đặt hàng bán, Hợp đồng bán.
  – Chức năng in hóa đơn trực tiếp từ chương trình.
  – Chức năng duyệt trực tiếp trên các chứng từ bằng trạng thái chứng từ (chờ duyệt/ đã duyệt, chờ hoàn thiện/ đã hoàn thiện/ đã khóa/ đã hủy).”

Phiếu giao hàng

 • Tạo phiếu giao hàng từ danh sách đơn hàng kế thừa sang
 • Có thể tạo nhiều phiếu giao hàng cùng 1 đơn hàng. ( Chưa giao, đang giao, đã giao).
 • Chức năng chọn thanh toán cho 01 hoặc nhiều Hóa đơn bán hàng cụ thể, người dùng có thể điều chỉnh giá trị.
Công nợ bán
 • Tạo phiếu công nợ khách hàng từ đơn hàng ( Số phiếu, ngày, số tiền, trạng thái thanh toán)
 • Theo dõi công nợ theo từng khách hàng, Nhắc công nợ quá hạn
 • Chức năng tạo thanh toán và xuất in phiếu thu trên phần mềm
 • Theo dõi báo cáo công nợ tổng hợp và công nợ từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ báo cáo theo ngày và theo nhiều tiêu chí khác
Danh sách đơn hàng sản xuất
 • Danh sách đơn hàng ( Ngày, Mã phiếu, Khách hàng, Số lượng, Tổng tiền,
 • Trạng thái ( chưa xuất, xuất một phần, xuất đủ)
 • Quản lý tiến độ trên từng đơn hàng sx
 • Duyệt đơn hàng => Thông báo cho quản lý để duyệt
 • Tạo phiếu lệnh sản xuất kế thừa từ đơn hàng đã tạo
 • Ghi nhận công nợ cho khách hàng trên mỗi đơn hàng
Sản xuất

Kế hoạch sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất ( Số kế hoạch, ngày, chu kỳ kế hoạch, dựa vào số lượng tối thiểu, đơn hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh, ghi chú,..)
 • Hoạch định năng lực sản xuất ( Số kế hoạch sản xuất, ngày, tìm kế hoạch sản xuất để hoạch định năng lực, ghi chú,..)

Lệnh sản xuất tổng

 • Danh sách các lệnh sản xuất tổng ( Số lệnh sản xuất, ngày, nơi sản xuất, kế hoạch sản xuất, thông tin sản phẩm, hình ảnh, tên thành phẩm, số lượng, ghi chú…)
 • Quản lý trạng thái ( Chưa sản xuất, đang sản xuất, QC, nhập thành phẩm, trễ tiến độ, hoàn thành)

Lệnh sản xuất chi tiết

 • Danh sách các lệnh sản xuất chi tiết kế thừa từ lệnh sản xuất tổng ( thông tin lệnh sản xuất, lịch sử nhập kho, tình hình xuất nguyên vật liệu, đề nghị xuất vật tư, xuất kho sản xuất,..)
 • Quản lý trạng thái (Đang sản xuất, nhập kho TP, trễ tiến độ, hoàn thành)

Đề nghị xuất vật tư

 • Danh sách phiếu đề nghị xuất vật tư ( Số phiếu đề nghị, ngày, tên phiếu xuất, số lệnh sản xuất chi tiết,thông tin mặt hàng: mã nguyên vật liệu, tên nguyên vật liệu, đơn vị, số lượng xuất, giá trị quy đổi, số lượng quy đổi,…)
Gia công
 • Tạo phiếu gia công mới ( số phiếu gia công, nhà cung cấp, tên phiếu xuất gia công, số đơn hàng kho hàng, nhân viên phụ trách, ghi chú, thông tin hàng xuất gia công,…)
 • Quản lý kho gia công
 • Nhập gia công
QC
 • Danh mục lỗi
 • Chi tiết lỗi
 • Hình thức kiểm tra
 • Nguyên nhân gây lỗi
 • Danh mục kết quả
 • Kiểm tra chất lượng
Báo cáo

Báo cáo bán hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Báo cáo đơn hàng theo báo giá ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Báo cáo lịch giao hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Doanh số theo đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Bảng kê bán hàng gần nhất
 • Báo cáo hàng trả lại ( Lọc theo Khách hàng, khoảng thời gian)
 • Tình trạng đơn hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Phân tích bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)
 • Nhật ký bán hàng ( Lọc theo Khách hàng, đơn hàng bán, khoảng thời gian)

Báo cáo mua hàng

 • Tổng hợp mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Sổ chi tiết mua hàng ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo mặt hàng, giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng ( Lọc theo mặt hàng, Nhà cung cấp, giai đoạn)

Báo cáo công nợ trả

 • Tổng hợp công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải trả ( Lọc theo giai đoạn)

Báo cáo công nợ phải thu

 • Tổng công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Chi tiết công nợ phải thu ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)
 • Tổng công nợ phải thu theo nhân viên ( Lọc theo nhân viên, theo giai đoạn)
 • Đối chiếu công nợ ( Lọc theo Khách hàng, theo giai đoạn)

Báo cáo kho

 • Thẻ kho ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo nhập – xuất – tồn tổng hợp/ chi tiết ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết nhập hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết xuất hàng ( Lọc theo kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết chuyển kho ( Lọc theo kho hàng đi, kho hàng nhận, mặt hàng, giai đoạn)
 • Báo cáo chi tiết điều chỉnh ( Lọc theo kho điều chỉnh, kho hàng, mặt hàng, giai đoạn)

Báo cáo tồn quỹ

 • Nhật ký thu ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Nhật ký thu chi ( Lọc theo giai đoạn)
 • Tổng hợp tồn quỹ ( Lọc theo giai đoạn)
 • Sổ quỹ tiền mặt ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản )
 • Sổ quỹ ngân hàng ( Lọc theo giai đoạn, tài khoản)

Báo cáo Sản Xuất

 • Báo cáo định mức NVL ( Lọc theo thành phẩm, phiên bản)
 • Báo cáo nguyên liệu sử dụng
 • Báo cáo sản xuất chi tiết ( Lọc theo số nhập kho, thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tình hình thực hiện lệnh sản xuất ( Lọc theo giai đoạn)
 • Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo sử dụng NVL theo lệnh sản xuất ( Lọc theo số lệnh sản xuất, giai đoạn)
 • Báo cáo sản xuất tổng hợp ( Lọc theo thành phẩm, giai đoạn)
 • Báo cáo tiến độ sản xuất theo đơn hàng ( Lọc theo khách hàng, đơn hàng bán, thành phẩm, giai đoạn)

Báo cáo lợi nhuận

Cơ bản

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ 

 • 1 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • 1 buổi đào tạo từ Foso
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới
 • Mobile App

800k/ tháng

Mua ngay

Nâng cao

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa

 • 5 chi nhánh
 • 100 người dùng
 • 3 buổi đào tạo từ Foso
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới
 • Mobile App

1tr2 / tháng

Mua ngay

Chuyên nghiệp

Gói thương mại hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn

 • Không giới hạn chi nhánh
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn buổi đào tạo
 • Không giới hạn kho
 • Bảo trì
 • Cập nhật tính năng mới
 • Mobile App

Liên hệ

Nhận báo giá ngay

Foso trợ lý doanh nghiệp

Hỗ trợ chuyển đổi số

Đăng ký ngay
Bảng giá Icon foso