Bảng Giá Dịch Vụ

Standard

899.000đ /tháng


Mua tối thiểu 1 Năm 


    5 người dùng

    5 kho hàng 

    1 buổi training online 

    Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

  Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

Professional

1.200.000đ /tháng


Mua tối thiểu 6 Tháng 


   20 người dùng

   Không giới hạn kho hàng 

   1 buổi training online + 1 trực tiếp

   Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

  Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

Premium

1.600.000đ /tháng


Liên hệ


   50 người dùng

   Không giới hạn kho hàng 

   2 buổi training online + 1 trực tiếp

   Có chi phí khởi tạo 

  Giải đáp qua tổng đài, kênh online 

Tính năng phần mềm:

   Quản lý sản xuất 

   Quản lý kho hàng 

   Quản lý công nợ

   Quản lý nhập & trả hàng 

   Quản lý khách hàng, NCC

   Quản lý nhân sự & công việc

   Quản lý NVL, thành phẩm, BOM

   Quản lý mua hàng, đơn hàng

   Quản lý giao hàng 

   Báo cáo thống kê

   Module HRM

   Báo cáo Dashboard Power BI

Đăng ký mua ngay

DỊCH VỤ ADD ON

Phí dịch vụ

Training online

Mua thêm User

Mua thêm chi nhánh

Module HRM

Phí gia hạn Module HRM

Báo cáo Dashboard Power BI

Phí gia hạn Dashboard Power BI

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km:
Ngoài vòng 30 km từ FOSO:

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km:
Ngoài vòng 30 km từ FOSO:

Standard

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Professional

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

299.000 VNĐ/tháng

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Premium

1.000.000 VNĐ/buổi/2h

100.000 VNĐ/user/tháng

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Không phí gia hạn

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Không phí gia hạn

Miễn phí
2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

DỊCH VỤ ADD ON

Start Up

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

299.000 VNĐ/tháng

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

299.000 VNĐ/tháng

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Professional

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

299.000 VNĐ/tháng

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

299.000 VNĐ/tháng

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển

Premium

Training online: 1.000.000 VNĐ/buổi/2h

Mua thêm User: 100.000 VNĐ/user/tháng

Mua thêm chi nhánh: 499.000 VNĐ/tháng

Module HRM:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Module HRM:

Không phí gia hạn

Báo cáo Dashboard Power BI:

Trao đổi theo quy mô doanh nghiệp

Phí gia hạn Dashboard Power BI:

Không phí gia hạn 

Chi phí khảo sát
Trong vòng 30 km: Miễn phí
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 2.000.000 VNĐ + phí di chuyển

Đào tạo trực tiếp
Trong vòng 30 km: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p
Ngoài vòng 30 km từ FOSO: 1.500.000 VNĐ/buổi/2h30p + phí di chuyển